Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Základné ustanovenia - kto je kto?

Tieto obchodné podmienky definujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými sú

predajca

82 s. r. o. (82 Bøok & Design Shõp)
Šulekova 58, 81103 Bratislava, Slovensko
IČO: 46463631
DIČ: 2820012987
IČ DPH: SK2820012987
Číslo účtu: 2929869185/1100 Tatra banka a.s.
IBAN: SK39 1100 0000 0029 2986 9185

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 78280/B

(ďalej len "predajca")

a

zákazník

súkromná, fyzická alebo právnická osoba, nakupujúca produkt alebo produkty ponúkané predajcom na internetovom obchode www.82.sk. 

(ďalej len "zákazník")

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, v tomto prípade sa Zmluvou rozumie potvrdená objednávka realizovaná na internetovom obchode www.82.sk. Objednávku nie je možné potvrdiť bez označenia súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami.

Katalóg 

Katalóg je miesto, kde nájdete tovar, ktorý hľadáte.

Ponuka a dostupnosť tovaru

Všetko, čo nájdete v ponuke nášho obchodu máme fyzicky na sklade a tento tovar Vám vieme doručiť v priebehu pár dní. V prípade akýchkoľvek otázok či pochybností, neváhajte nás prosím kontaktovať na info@82.sk. 

Ceny a zľavy

Keďže sme platcovia DPH ceny tovaru zahŕňajú DPH. V prípade ak ste platcovia DPH aj a chceli by ste objednať väčšie množstvo tovaru, napíšte nám, vieme vám vystaviť faktúru manuálne bez DPH.  

Cena produktov je uvádzaná v eurách vrátane DPH.

Cena bez DPH, DPH a cena s DPH je rozpísaná vo faktúre, ktorá slúži ako daňový doklad.

Predajca má právo ceny produktov upravovať. Tieto úpravy sú platné po ich zverejnení v e-shope 82.sk, teda v rámci cien produktov.

Pre zákazníka platia vždy ceny, ktoré boli aktuálne v deň, kedy realizoval nákup, teda v deň potvrdenia objednávky.

Predajca sa pre spätnú kontrolu zaväzuje zaznamenávať a uchovávať všetky úpravy cien minimálne po dobu 2 rokov.

Dodanie tovaru

Tovar spravidla expedujeme jedenkrát za týždeň, pričom čas doručenia na Slovensku a v Českej republike je nasledujúci pracovný deň po odovzdaní zásielky kuriérovi.

Objednávka bude doručená na adresu, ktorú ste uviedli ako adresu pre doručenie.

Kuriérska služba GLS - je najrýchlejším a najpohodlnejším riešením v rámci celého Slovenska, Českej Republiky, Poľska a Maďarska. Doba dodania od expedície je 1 až 2 pracovné dni.     

Možnosti platby

Aby bol pre vás nákup čo najpohodlnejší nech ste kdekoľvek na svete, ponúkame vám možnosť platby platobnou alebo kreditnou kartou prostredníctvom služby Stripe (Master Card, Visa) ako aj prevodom prostredníctvom služby Paypal. 

Všetky online platby sú realizované na stránkach banky zákazníka. Predajca od banky obdrží len informácie o úspešnosti realizovanej platby s údajmi nevyhnutnými pre jej identifikáciu.    

Reklamácie, vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

Zákazník má podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji

  • 12 zákona č. 108/2000 Z.z. právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy, t.j. potvrdenia objednávky. Ak koniec lehoty pripadne na víkend alebo sviatok, termín sa posúva na nasledujúci pracovný deň. 

Tovar, ktorý chce zákazník vrátiť musí byť nepoškodený, nepoužitý, čistý, plne funkčný a zabalený v pôvodnom nepoškodenom balení.

Adresa pre vrátenie tovaru je 82 s.r.o., Štefanovičova 10, 811 04 Bratislava, Slovenská republika.

Predávajúci je povinný tovar prevziať a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov spojených s dodaním tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru (cena za spätné doručenie predajcovi) hradí zákazník.

Reklamácie/ záručné podmienky a zodpovednosť za škodu

Súčasťou doručenej objednávky je aj faktúra (daňový doklad), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Zákazník si musí faktúru uchovať a v prípade reklamácie predložiť na požiadanie predajcovi. 

Záručná doba v rámci EU je 24 mesiacov. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru, ktoré bolo spôsobené nevhodným skladovaním a vystavovaním tovaru podmienkam, ktoré sú v rozpore s odporúčaniami výrobcu, resp. predajcu, ako aj nešetrnou manipuláciou.

Predajca nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru treťou stranou, napríklad prepravcom. V takomto prípade nie je predajca povinný odstúpiť od zmluvy a prevziať vrátený tovar.

Reklamácie

Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v kvalite a kvantite zodpovedajúcej objednávke.

Zákazník je povinný po prevzatí skontrolovať dodaný tovar a v prípade poškodenia alebo nezrovnalostí ohľadom objednávky čo najskôr informovať o týchto skutočnostiach predajcu.

Zákazník môže reklamovať tovar, ktorý nebol poškodený nevhodným skladovaním a vystavovaním tovaru podmienkam, ktoré sú v rozpore s odporúčaniami výrobcu, resp. predajcu alebo nešetrnou manipuláciou. 

Reklamácie preberá a spracúva zákaznícky servis predajcu písomne na e-mail: info@82.sk alebo na adrese 82 s.r.o., Štefanovičova 10, 811 04 Bratislava. 

V prípade akceptovanej reklamácie je predajca povinný prevziať reklamovaný tovar a vrátiť zaplatenú cenu tovaru, a to najneskôr do 15 dní. 

Reklamácie sa vzťahujú výhradne na objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.82.sk.

Ochrana osobných údajov

Zákazník potvrdením objednávky súhlasí s použitím osobných údajov, ktoré uviedol pri nákupe v internetovom obchode 82.sk, na účely doručenia objednávky a pre príprad potreby komunikácie s ním zo strany Zákazníckeho servisu predajcu.

Tieto údaje budú uchovávané v databáze internetového obchodu 82.sk, ktorá je spravovaná na zabezpečenom servri.

Predajca zodpovedá za bezpečné uchovanie osobných údajov a tiež sa zaväzuje, že tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Zákazník potvrdzuje svoj súhlas s časovo neobmedzeným uchovávaním osobných údajov uvedených pri nákupe v internetovom obchode www.82.sk. Tento súhlas môže písomne zrušiť, avšak pre potreby účtovníctva je nevyhnutné uchovávať ich v skladovom systéme najmenej po dobu 10 rokov.

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je 82 s. r. o. IČO 46463631 so sídlom ŠUlekova 58, Bratislava (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú adresa: Štefanovičova 10, 811 04 Bratislava e-mail: info@82.sk telefón: +421 948 109 107.

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je jedno alebo viacero z nasledujúcich plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona, Váš súhlas so spracovaním pre účely registrácie na webovej stránke www.82.sk podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť, zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

IV. Doba uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa) Príjemcovia osobných údajov sú osoby Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy, zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu, Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva Za podmienok stanovených v Zákone máte právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona, právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečenie prístupu ku počítačom heslom, používaním anitvírového programu a pravidelnou údržbou počítačov. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 Starostlivosť o zákazníkov

Čokoľvek hľadáte, neváhajte sa na nás obrátiť, veľmi radi Vám pomôžeme. Poradíme Vám s výberom knihy. Či hľadáte vhodný dar, štúdijný materiál alebo niečo o čom ešte netušíte, že existuje. Sme tu pre vás. 

All rights reserved - všetky práva vyhradené

Všetko čo sa nachádza na tejto web stránke je chránené copyrightom. Neoprávnené použitie akejkoľvek časti tohoto webu je trestné. Copyright sa vzťahuje na všetky fotografie, ilustrácie, obrazový materiál a grafické prvky stránky, rovnako ako na všetky informácie a texty.  V prípade záujmu o použitie akéhokoľvek materiálu nachádzajúceho sa na stránke www.82.sk a všetkých jej podstránkach, neváhajte nás prosím kontaktovať. 

Kontakt a zákaznícky servis

Prevádzka predajcu je v priestoroch predajcu, firmy 82 s.r.o., na Štefanovičovej 10 v Bratislave. 

Zákazník môže predajcu v prípade potreby kontaktovať na telefónnom čísle +421 948 109 107 alebo e-mailom na info@82.sk

Zákaznícky servis je k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 18:00 hod. Mimo prevádzky zákazníckeho servisu nás môžete kontaktovať na e-maili info@82.sk.

Korešpondenčná adresa internetového obchodu 82.sk je 82 s.r.o., Štefanovičova 10, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

Na otázky alebo požiadavky Vám odpovieme v najkratšom možnom čase.Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 8. 2021.

Adam Berka - konateľ
82 s. r. o. (82 Bøok & Design Shõp)